Friday, 24/03/ 2023 19:12:42

Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức năm 2020

BỘ MÁY TỔ CHỨC 1. Ban Lãnh đạo Khoa TS. Hoàng Hải Yến Trưởng Khoa ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng Khoa 2. Các Bộ môn Bộ môn Kinh doanh...
KDTT2

Bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC 1. Ban Lãnh đạo Khoa TS. Hoàng Hải Yến Trưởng Khoa ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng Khoa TS. Phan Chung Thủy Phó Trưởng Khoa 2. Các Bộ...

Mục liên quan