Wednesday, 29/03/ 2023 07:53:25

Hội thảo khoa học

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Tuesday 05/09/2017 10h00 – 11h30   Presentation IQ, EQ and Rational Preferences Dr Quang Nguyen, Business School,  Uni-Middlesex, London Room A. 204, 59C Nguyen Dinh Chieu, Dist 3,...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Tuesday Jul 11, 2017 16:00 – 17:30   Research paper BANK RESTRUCTURING AND BANK EFFICIENCY - THE CASE OF VIETNAM Nguyen Huu Huan, SOB, UEH Room A204, 59C Nguyen Dinh Chieu,...

HỘI NGHỊ: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH...

Nhằm đạt được mục tiêu về nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế và thảo luận về các phương pháp giảng...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Friday Feb 24, 2017 9:30 – 10:30   Research paper CEO compensation and bank efficiency: An application of conditional nonparametric frontiers Prof. Roman Matousek, Kent Business School Room A204, 59C Nguyen...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Tuesday Dec. 06, 2016   10h00 –11h30   Research paper Measuring Bank Risk: An Exploration of Z-Score Assoc.Professor David Tripe, Massey University Room A205, 59C Nguyen Dinh Chieu,Dist. 3, HCMC   Research...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Friday Nov. 25, 2016   10h00 –11h30   Research paper The Ratings Agencies and Herding During the Global Financial Crisis Prof. Roman Matousek, Kent Business School Room A205, 59C Nguyen Dinh...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Thursday Nov. 03, 2016 10h00 – 11h30   Research paper Monetary Policy Transmission in Vietnam: Evidence from a VAR Approach Assoc. Prof. Vo Xuan Vinh, SoB, UEH Room B201, 279 Nguyen...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Monday June 27, 2016 11h00 – 12h30   Research paper Share purchase plans and bank risk Dr. Chris Malone Room B201, 279 Nguyen Tri Phuong, Dist. 10, HCMC   Research Paper: Share purchase plans...