Friday, 24/03/ 2023 20:32:55

Hội thảo khoa học

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Friday...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

 

Date/ Time

Schedule

Topic(s)

Presenter(s) 

Location

Friday

28/08/2015

10:00 – 12:00

 

Presentation

Backward Spillover from Different FDI Origins: The Role of Geographical Distance and Technology Intensity of Input Consumption

Dr. Pham Thi Bich Ngoc, HSU

Room B125,

279 Nguyen Tri Phuong, Dist. 10, HCMC

 

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time

Schedule

Topic(s)

Presenter(s)

Location

Friday

21/08/2015

09h00 - 12h00

 

Presentation

Studies of firm efficiency on stock returns  

Dr. Pham Thi Anh Thu, SOB/UEH

Room B.201,

279 Nguyen Tri Phuong, Dist. 10, HCMC

Workshop

Factors Affecting Personal Financial Management Behaviors: Evidence from Vietnam

Ms. Nguyen Thi Ngoc Mien

FEMS/UEH

 

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

 

Date/ Time

Schedule

Topic(s)

Presenter(s)

Location

Friday

31/07/2015

09h00 - 12h00

 

Workshop

Literature Review for Research

Dr. Do Ba Khang, FEC/HSU

Room B.201,

279 Nguyen Tri Phuong, Dist. 10, HCMC

Workshop

Introduction on Qualitative Research

Ms. Pham Thi Ngoc Bích

FAA, UEH

 

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Ngày / Thời gian

Nội dung

Chủ đề

Người trình bày

Địa điểm

Thứ 4

Ngày 22/07/2015

10h00 - 12h00

 

Bài nghiên cứu

Investment Flexibility and Loan Price

TS Đỗ Minh Việt, TS Vũ Thị Bảo Trâm

đại học Monash, Australia

Phòng B201,

279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM

 

 

HỘI THẢO TRAO ĐỔI NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA NGÂN HÀNG

Thời gian: 08h30 Thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2015 Địa điểm: Phòng B.201 – 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10,...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

 

Ngày / Thời gian

Nội dung

Chủ đề

Người trình bày

Địa điểm

Thứ 4

Ngày 24/6/2015

10h00 - 12h00

 

Bài nghiên cứu

Hiệu quả hoạt động ngân hàng và tự do hóa tài chính: Nghiên cứu tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Hữu Huân

ThS. Phạm Khánh Duy

Phòng B.125,

279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM

Chủ đề thảo luận

Xác định “Research gap” trong nghiên cứu

ThS. Ngô Minh Hải

Sử dụng “Endnote” trong quản lý tài liệu và trích dẫn

TS. Phạm Phú Quốc


Báo cáo chuyên đề “Can thiệp của Chính phủ và sự ổn định của...

Khoa Ngân hàng tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Can thiệp của Chính phủ và sự ổn định của hệ thống ngân hàng...