Wednesday, 19/12/ 2018 20:12:05

Xem điểm thi, học bổng

Xem điểm thi

Sinh viên có thể xem điểm thi, thời khóa biểu và điểm rèn luyện tại trang web: http://www.online.ueh.edu.vn