Thursday, 04/06/ 2020 12:55:30

Điểm thi trung tâm

Điểm thi học phần TTQT K61 thi ngày 17/09/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Điểm thi học phần KTNH K60 thi ngày 16/09/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Điểm thi học phần TĐTD K60 thi ngày 21/08/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Điểm thi học phần KDNT K61 thi ngày 27/08/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Điểm thi học phần TTQT K60 thi ngày 02/08/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Điểm thi học phần NVNH K60 thi ngày 22/06/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Điểm thi học phần NVNH K61 thi ngày 10/08/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Điểm thi học phần KDNT K60 thi ngày 15/07/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Điểm thi học phần TĐTD K59 thi ngày 30/06/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Điểm thi học phần KTNH K58 thi ngày 27/06/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...