Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng đợt 2 năm 2020 bao gồm hướng ứng dụng và hướng nghiên cứu:

I. CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (Hướng ứng dụng)

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng, chương trình Ngân hàng theo hướng ứng dụng được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, khả năng vận dụng lý thuyết và các kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng quản lý. Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng:

 • Nắm vững kiến thức chuyên ngành ngân hàng và tài chính trên cơ sở đó có thể phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề có liên quan.
 • Có khả năng ứng dụng lý thuyết trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính và các kỹ năng thực tế liên quan trong các định chế tài chính khác.
 • Phân tích phản biện và sáng tạo nhằm đưa ra được những giải pháp toàn diện đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân hàng – tài chính.
 • Vận dụng kỹ năng nghiên cứu vào giải quyết vấn đề khó khăn và thử thách trong kinh doanh ngân hàng.
 • Phân tích dữ liệu và quản lý dữ liệu big data trong quản lý và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Thể hiện được giá trị chuẩn mực đạo đức đối với công việc.

2. Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức nếu tốt nghiệp ngành khác.

3. Cấu trúc chương trình:

 • Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 35 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Môn học đặc trưng  của kiến thức chung: Triết học, ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học; Kiến thức cơ sở và ngành gồm các môn Thị trường và các định chế tài chính, Chính sách tiền tệ,  Ngân hàng thương mại hiện đại, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng đầu tư, Quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel, Fintech trong lĩnh vực ngân hàng, Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân.

4. Lợi ích của người học:

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết trở thành những chuyên viên và nhà quản lý cấp trung và cao trong các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán và định chế tài chính khác tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

II. CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (Hướng nghiên cứu)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng, chương trình Ngân hàng theo hướng nghiên cứu được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, khả năng vận dụng lý thuyết và các kỹ năng xử lý vấn đề và nghiên cứu các vấn đề đương đại về tài chính – ngân hàng. Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng:

 • Nắm vững lý thuyết, lược khảo các nghiên cứu trước đối với lĩnh vực nghiên cứu
 • Phân tích phản biện giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 • Thực hiện nghiên cứu độc lập trên nền tảng cơ sở lý thuyết và vận dụng kỹ phương pháp nghiên cứu phát hiện tìm kiếm khe hở nghiên cứu, nắm bắt xu hướng nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam các vấn đề ngân hàng.
 • Thể hiện giá trị chuẩn mực đạo đức đối với công việc và nghiên cứu.

2. Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức nếu tốt nghiệp ngành khác

3. Cấu trúc chương trình:

 • Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 35 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Môn học đặc trưng của kiến thức chung: Triết học, ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học; Kiến thức cơ sở và ngành gồm các môn Thị trường và các định chế tài chính, Chính sách tiền tệ,  Ngân hàng thương mại hiện đại, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng đầu tư, Quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel, Fintech trong lĩnh vực ngân hàng, Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân, Phương pháp định lượng trong lĩnh vực ngân hàng, Các vấn đề đương đại tài chính – ngân hàng.

4. Lợi ích của người học:

   Sau khi tốt nghiệp Nhằm cung cấp cho học viên có khả năng nghiên cứu độc lập có thể đảm nhận vị trí chuyên viên hoặc quản lý cao và trung cấp tại các Ngân hàng, định chế tài chính và các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo hoặc học chương trình nghiên cứu bậc tiến sĩ.