Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng

Chương trình đào tạo chuyên ngành ngân hàng bao gồm 125 tín chỉ trong đó 48 tín chỉ là các môn học đại cương (các môn này giống nhau cho mọi chương trình đào tạo của trường ĐH Kinh tế); 30 tín chỉ (tương đương 10 môn) cho kiến thức ngành Tài chính- Ngân hàng;  22 tín chỉ học về kiến thức chuyên ngành Ngân hàng; 15 tín chỉ đối có các môn tự chọn; 10 tín chỉ học kỳ doanh nghiệp. Ngoài ra CTĐT chuyên ngành ngân hàng còn trang bị cho sinh viên kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng mềm và đặc biệt là được học phần mềm mô phỏng hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) trên phòng học mô phỏng. Chi tiết các môn học trong chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng như sau:

Nội dung chương trình (Program Structure and Content)

Khối kiến thức đại cương – 48 tín chỉ

Khối kiến thức ngành Tài chính–Ngân hàng – 30 tín chỉ

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định thuế
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Thị trường và định chế tài chính
 • Ngân hàng thương mại
 • Ngân hàng đầu tư
 • Ngân hàng quốc tế
 • Phương pháp định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Khối kiến thức chuyên ngành – 22 tín chỉ

 • Chuẩn mực đạo đức và nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Luật ngân hàng
 • Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
 • Kinh doanh ngoại hối
 • Thanh toán quốc tế
 • Kế toán ngân hàng
 • Quản trị ngân hàng
 • Core Banking

Các môn tự chọn – 15 tín chỉ

 • Kiểm toán
 • Quản trị sự thay đổi
 • Chính sách tiền tệ
 • Phân tích và định giá chứng khoán
 • Quản trị đầu tư
 • Lập và hoạch định tài chính cá nhân
 • Bancassurance
 • Quản lý bán hàng trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng
 • Quản lý quỹ đầu tư
 • Marketing ngân hàng
 • Fintech trong ngân hàng
 • Quản trị ngân quỹ

Học kỳ doanh nghiệp – 10 tín chỉ

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp (Career development)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau:

 

Cơ quan, tổ chức Vị trí việc làm
Ngân hàng Chuyên viên, quản lý bộ phận tư vấn tài chính
Chuyên viên, quản lý bộ phận tín dụng
Chuyên viên, quản lý bộ phận thanh toán quốc tế
Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh danh tiền tệ
Chuyên viên, quản lý bộ phận tài trợ thương mại
Chuyên viên, quản lý bộ phận định giá tài sản
Công ty chứng khoán Chuyên viên, quản lý môi giới chứng khoán
Chuyên viên, quản lý phân tích chứng khoán
Quỹ tín dụng, quỹ đầu tư Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh
Chuyên viên, quản lý bộ phận đầu tư tài chính
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Công ty tài chính, công ty bảo hiểm) Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh
Chuyên viên, quản lý bộ phận phân tích
Doanh nghiệp Bộ phận tài chính
Công ty kiểm toán Kiểm toán Ngân hàng; Bộ phận tư vấn tài chính cá nhân của công ty kiểm toán
Cơ quan quản lý nhà nước Chuyên viên, quản lý tại các vụ chuyên môn của NHTW
Chuyên viên Thuế
Chuyên viên Hải quan
Nghiên cứu Nghiên cứu viên lĩnh vực tài chính, tiền tệ
Giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng