Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Chứng khoán

 

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường chứng khoán. Có khả năng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật về thị trường chứng khoán. Có khả năng tham gia đầu tư và quản lý danh mục đầu tư có hiệu quả trên thị trường chứng khoán. Huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể tìm việc làm và đảm nhận công việc tại các vị trí khác nhau hên thị trường chứng khoán, như: làm việc tại các Vụ chuyên môn của ủy ban chứng khoán, đảm nhận các vị trí trong Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán, làm việc tại các công ty chứng khoán với các chức danh như nhả tư vấn đầu tư chứng khoán, chuyên gia phân tích thị trường, quản lý danh mục đầu tư, môi giới, tự doanh hoặc có thể làm việc tại các công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư, các công ty niêm yết.

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành

 

TT

Tên học phần

Bắt buộc

Tự chọn

Số tín chỉ

Ghi chú

 

Kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở khối ngành

 

 

37

 

1

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

X

 

5

 

2

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

X

 

3

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

X

 

2

 

4

Ngoại ngữ (phần 1 và 2)

X

 

7

 

5

Toán cao cấp

X

 

4

 

6

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

X

 

3

 

7

Pháp luật đại cương

X

 

2

 

8

Tin học đại cương

X

 

3

 

9

Tối ưu hóa

X

 

2

 

10

Kinh tế quốc tế

X

 

2

 

11

Quản trị học

X

 

2

 

12

Kinh tế phát triển

X

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức cơ sở khối ngành

 

 

6

 

13

Kinh tế vi mô I

X

 

3

 

14

Kinh tế vĩ mô I

X

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Các học phần tự chọn giai đoạn đại cương

 

 

6

 

15

Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

X

3

SV ngành TC-NH chọn 2 môn: Lý thuyết tài chính-tiền tệ và Marketing căn bản

Marketing căn bản

 

Nguyên lý kế toán

 

16

Nguyên lý thống kê kinh tế

 

X

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

 

Luật lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

 

12

 

17

Nguyên lý thống kê kinh tế

X

 

3

 

18

Nguyên lý kế toán

X

 

3

 

19

Luật kinh tế

X

 

3

 

20

Kinh tế lượng

X

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức ngành

 

 

20

 

21

Tài chính doanh nghiệp

X

 

3

 

22

Tài chính quốc tế

X

 

3

 

23

Nghiệp vụ ngân hàng I

X

 

2

 

24

Thị trường tài chính

X

 

2

 

25

Tài chính công I

X

 

2

 

26

Thuế

X

 

2

 

27

Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

X

 

2

 

28

Thanh toán quốc tế I

X

 

2

 

29

Toán tài chính

X

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức bổ trợ

 

 

12

 

30

Kế toán tài chính

X

 

3

 

31

Kiểm toán
Kế toán chi phí
Đầu tư công

 

X

2

chọn 2 trong 6 môn

32

Ngân hàng trung ương
Tài chính hành vi
Quản trị doanh nghiệp

 

X

2

33

Ngoại ngữ chuyên ngành

X

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

17

 

34

Thị trường chứng khoán

X

 

2

35

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 

 

 

 

36

Phân tích đầu tư chứng khoán

X

 

3

 

37

Luật chứng khoán

X

 

2

 

38

Quản trị danh mục đầu tư chứng khoán

X

 

2 ;

 

39

Nghiệp vụ ngân hàng trên thị trường chứng khoán

X

 

2

 

40

Mô hình tài chính

 

X

2

chọn 1 trong 2 môn

Chứng khoán phái sinh

 

41

Báo cáo ngoại khóa

X

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập và tốt nghiệp

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

120