Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về Tiền tệ – Ngân hàng và Thị trường chứng khoán. Huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể tìm việc làm và đảm nhận công việc được giao trong ngân hàng (cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ) công ty chứng khoán (nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán), tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính – ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác.

Chương trình đào tạo chuyên ngành

TT

Tên học phần

Bắt buộc

Tự chọn

Số tín chỉ

Ghi chú

 

Kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở khối ngành

 

 

37

 

1

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

x

 

5

 

2

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

x

 

3

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

x

 

2

 

4

Ngoại ngữ (phần 1 và 2)

x

 

7

 

5

Toán cao cấp

x

 

4

 

6

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

x

 

3

 

7

Pháp luật đại cưomg

x

 

2

 

8

Tin học đại cương

x

 

3

 

9

Tối ưu hóa

x

 

2

 

10

Kinh tế quốc tế

x

 

2

 

11

Quản trị học

x

 

2

 

12

Kinh tế phát triển

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức cơ sở khối ngành

 

 

6

 

13

Kinh tế vi mô I

x

 

3

 

14

Kinh tế vĩ mô I

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hoc phần tư chon giai đoạn đại cương

 

 

6

 

15

Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

x

3

SV ngành TC- NH chọn 2 môn: Lý thuyết tài chính-tiền tệ và Marketing căn bản

Marketing căn bản

 

Nguyên lý kế toán

 

16

Nguyên lý thống kê kinh tế

 

x

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

 

Luật lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

 

12

 

17

Nguyên lý thống kê kinh tế

x

 

3

 

18

Nguyên lý kế toán

x

 

3

 

19

Luật kinh tế

x

 

3

 

20

Kinh tế lượng

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức ngành

 

 

20

 

21

Tài chính doanh nghiệp I

x

 

3

 

22

Tài chính quốc tế

x

 

3

 

23

Nghiệp vụ ngân hàng I

x

 

2

 

24

Thị trường tài chính

x

 

2

 

25

Tài chính công I

x

 

2

 

26

Thuế

x

 

2

 

27

Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

x

 

2

 

28

Thanh toán quốc tế I

x

 

2

 

29

Toán tài chính

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức bổ trợ

 

 

12

 

30

Kế toán tài chính

x

 

3

 

31

Kiểm toán
Kế toán chi phí
Đầu tư công

 

x

2

chọn 2 trong 6 môn

32

Ngân hàng trung ương
Tài chính hành vi
Quản trị doanh nghiệp

 

x

2

33

Ngoại ngữ chuyên ngành

x

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

17

 

34

Thanh toán quốc tế I

x

 

3

 

35

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

x

 

2

 

36

Ke toán ngân hàng

x

 

3

 

37

Thẩm định tín dụng

x

 

2

 

38

Quản trị ngân hàng thương mại

x

 

3

 

39

Marketing ngân hàng

 

x

2

chọn 1 trong 2 môn

Phân tích đầu tư chứng khoán

 

40

Báo cáo ngoại khóa

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập và tốt nghiệp

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

120