Mục tiêu chính của chương trình Chất lượng cao Ngân Hàng là đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho ngành Tài chính–Ngân hàng, vì vậy nội dung của chương trình đã được khéo léo thiết kế sao cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để đảm nhận được được tất cả các công việc tại Ngân hàng thương mại, các định chế tài chính và các doanh nghiệp quốc tế cũng như trong nước. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp từ các chuyên ngành này có thể phát triển nghề nghiệp bền vững tại các tổ chức với các chức danh và mô tả công việc như sau:

 • Các vị trí làm việc.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận tư vấn tài chính cá nhân.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận tín dụng doanh nghiệp.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận tín dụng cá nhân.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận tín dụng với ngân hàng và các định chế tài chính.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận thanh toán quốc tế.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh ngoại hối.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận đầu tư.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận sản phẩm tài chính, sản phẩm ngân hàng.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh nguồn vốn.
  • Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm qua kênh ngân hàng.
  • Chuyên viên kế toán ngân hàng.
  • Trợ lý Giám đốc nghiệp vụ ngân hàng.
  • Trợ lý Giám đốc đào tạo.
  • Các chức danh chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng khác tại ngân hàng thương mại.
 • Mô tả công việc.
  • Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm tài chính, sản phẩm ngân hàng.
  • Phân tích tài chính doanh nghiệp.
  • Phân tích tài chính cá nhân.
  • Quản lý và quan hệ khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và khách hàng định chế tài chính.
  • Lập và hoạch định tài chính cá nhân theo nhu cầu của khách hàng.
  • Thẩm định dự án đầu tư.
  • Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh.
  • Cho vay bổ sung vốn lưu động.
  • Cho vay dự án.
  • Thực hiện tài trợ thương mại.
  • Thực hiện tài trợ xuất nhập khẩu.
  • Thẩm định giá bất động sản.
  • Thẩm định giá các tài sản đảm bảo khác.
  • Phân tích và xếp hạng tín dụng khách hàng.
  • Thực hiện việc mua bán ngoại tệ, vàng cho ngân hàng và cho khách hàng.
  • Quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ngo tỷ giá, rủi ro vận hành tại các ngân hàng thương mại.
  • Thực hiện công việc kế toán ngân hàng.
  • Xây dựng quy trình vận hành.
  • Xây dựng quy trình giám sát tuân thủ.
  • Kiểm toán nội bộ.
  • Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh cho ngân hàng.
 • Các vị trí làm việc.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận tư vấn tài chính cá nhân, tư vấn tài chính doanh nghiệp.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận tín dụng doanh nghiệp.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận tín dụng cá nhân.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận đầu tư.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh nguồn vốn.
  • Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ
  • Các chức danh chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng khác
 • Mô tả công việc.
  • Phân tích tài chính doanh nghiệp.
  • Phân tích tài chính cá nhân.
  • Lập và hoạch định tài chính cá nhân cho khách hàng.
  • Thẩm định dự án đầu tư.
  • Thẩm định giá bất động sản và các tài sản đảm bảo khác.
  • Phân tích và xếp hạng tín dụng khách hàng.
  • Quản trị rủi ro tài chính.
  • Mua và cho thuê tài sản.
  • Cho thuê tài chính.
  • Thực hiện các giao dịch mua và cho thuê lại.
  • Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty.
  • Xây dựng quy trình vận hành, quy trình giám sát tuân thủ và kiểm toán nội bộ tại các định chế tài chính trung gian.
 • Các vị trí làm việc
  • Chuyên viên tư vấn tài chính, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
  • Chuyên viên tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
  • Chuyên viên tư vấn bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết chứng khoán.
  • Chuyên viên tư vấn IPO.
  • Giám đốc quản lý quỹ đầu tư.
  • Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân.
  • Chuyên viên phân tích và đầu tư chứng khoán.
  • Chuyên viên nghiên cứu và phân tích thị trường.
  • Chuyên viên môi giới.
  • Chuyên viên tự doanh.
  • Trợ lý Giám đốc nghiệp vụ.
  • Trợ lý Giám đốc đào tạo.
  • Các chức danh chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng khác tại ngân hàng đầu tư và công ty chứng khoán.
 • Mô tả công việc
  • Phân tích, định giá chứng khoán, định giá tài sản.
  • Định giá doanh nghiệp.
  • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
  • Tài trợ khởi nghiệp.
  • Tổ chức đấu giá phát hành chứng khoán.
  • Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính.
  • Tư vấn quản lý rủi ro cho các định chế tài chính.
  • Nghiên cứu và viết báo cáo về kinh tế vĩ mô và biến động thị trường.
  • Tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
  • Thực hiện quản lý danh mục đầu tư.
  • Thực hiện công việc môi giới chứng khoán.
 • Các vị trí làm việc.
  • Giám đốc quản lý quỹ đầu tư.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận đầu tư tài chính.
  • Chuyên viên nghiên cứu viên về kinh tế, đầu tư.
  • Các chức danh chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng khác tại công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư.
  • Kiểm toán viên mảng ngân hàng.
  • Kiểm toán viên quỹ đầu tư.
  • Kiểm toán viên mảng các định chế tài chính khác.
  • Chuyên viên tư vấn tài chính ngân hàng tại bộ phận tư vấn của các công ty kiểm toán
 • Mô tả công việc.
  • Phân tích, định giá chứng khoán, định giá tài sản, định giá doanh nghiệp.
  • Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư.
  • Quản lý rủi ro cho các định chế tài chính.
  • Tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
  • Thực hiện quản lý danh mục đầu tư.
  • Thực hiện việc kiểm toán ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty cho thuê tài chính và tất cả các loại hình định chế tài chính trung gian khác.
 • Các vị trí làm việc
  • Trợ lý Giám đốc tài chính.
  • Chuyên viên, quản lý bộ phận đầu tư tài chính của doanh nghiệp.
  • Chuyên viên phân tích tài chính của doanh nghiệp.
  • Chuyên viên quản trị rủi ro tài chính.
  • Chuyên viên quan hệ công chúng và quan hệ cổ đông.
 • Mô tả công việc
  • Lập kế hoạch và thực hiện huy động vốn cho doanh nghiệp qua kênh ngân hàng.
  • Lập kế hoạch và thực hiện huy động vốn cho doanh nghiệp qua thị trường vốn.
  • Đại diện doanh nghiệp để thương lượng hợp đồng vay vốn, tài trợ với ngân hàng.
  • Thực hiện đầu tư dự án cho doanh nghiệp.
  • Thực hiện đầu tư tài chính cho doanh nghiệp.
  • Quản trị vốn cho doanh nghiệp.
  • Quản trị rủi ro tài chính cho doanh nghiệp.
  • Các công việc chuyên môn về tài chính ngân hàng tại phòng kế toán, tài chính của doanh nghiệp.
 • Các vị trí làm việc.
  • Chuyên viên, quản lý tại các bộ phận Tài chính- Tiền tệ của các cơ quan quản lý Nhà nước
 • Mô tả công việc.
  • Tư vấn, tham mưu xây dựng ban hành chính sách và quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
  • Tham gia tư vấn, hoạch định ban hành chính sách tài chính.
  • Tham gia tư vấn, hoạch định ban hành chính sách tiền tệ.
  • Tham gia tư vấn, hoạch định ban hàng chính sách lãi suất.
  • Tham gia tư vấn, hoạch định ban hàng chính sách quản lý ngoại hối.
  • Tham gia tư vấn, hoạch định ban hành kế hoạch tài chính cho các ngành nghề kinh tế.
  • Quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
 • Các vị trí làm việc.
  • Giảng dạy tại các khoa Ngân hàng, khoa Tài chính, khoa Tài chính – Ngân hàng thuộc các trường Đại học kinh tế trong nước và quốc tế.
  • Giảng dạy trong trường kinh doanh tại các trường đại học đa ngành trong nước và quốc tế.
  • Quản lý giáo dục tại các trường đại học.
  • Nghiên cứu viên.
  • Phụ trách nhóm nghiên cứu.
 • Mô tả công việc.
  • Xây dựng chương trình đào tạo.
  • Xây dựng đề cương môn học.
  • Đảm bảo chất lượng giáo dục.
  • Giảng dạy về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, quản trị tài chính.
  • Nghiên cứu hàn lâm, nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, quản trị tài chính.
  • Nghiên cứu chuyên sâu theo hướng hàn lâm và hướng ứng dụng về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.