Ban lãnh đạo khoa

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

 

Stt

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

01

 

ThuyLinh 

 

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tiến sĩ

Trưởng khoa

08.38.578535

0937279988

linh.nguyen@ueh.edu.vn

 
1/ Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của khoa.

2/ Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 – Xây dựng chiến lược và phát triển khoa

 – Quản lý chương trình và công tác đào tạo sau đại học.

 – Công tác tổ chức, tuyển dụng và nhân sự.

 – Phụ trách hội đồng khoa học khoa (Chủ tịch hội đồng khoa học).

 – Công tác nghiên cứu khoa học của khoa.

 – Công tác đối nội, đối ngoại, liên kết và hợp tác quốc tế.

 – Quản lý tài chính của khoa.

 – Quản lý Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn ngân hàng – chứng khoán.

 Công tác khác:

– Các công việc khác do Ban giám hiệu phân công hoặc ủy quyền

02

 

Xuanhuong 

 

TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG

Phó giáo sư. Tiến sĩ

Phó trưởng khoa

08.38.551776

0913157137

txhuong@ueh.edu.vn

 


 

 

 1/ Quản lý, thống kê nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu sinh.

 2/ Quản lý chương trình đào tạo bậc đại học và hỗ trợ Trưởng khoa đối với các hoạt động liên quan đến chương trình và hoạt động đào tạo sau đại học.

 3/ Tổ chức thực hiện các hội thảo khoa học của khoa.

 4/ Triển khai công tác thực tập tốt nghiệp hệ đại học.

 5/ Công tác ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp hệ đại học.

 6/ Quản lý chất lượng ISO đơn vị và AUN.

 Công tác khác:

 – Hỗ trợ Trưởng khoa trong công tác đối ngoại

 – Phó chủ tịch hội đồng khoa học khoa- Các công việc khác do Trưởng khoa phân công hoặc ủy quyền.

03

 

ThanhPhong 

 

NGUYỄN THANH PHONG

Tiến sĩ

Phó trưởng khoa

08.38.551776

0918120907

phongnt@ueh.edu.vn

 


 

 

1/ Quản lý hoạt động giảng đạy bậc đại học.

2/ Quản lý hành chính khoa.

3/ Quản lý cơ sở vật chất của khoa.

4/ Quản lý công tác sinh viên và cố vấn học tập.

5/ Quản lý đoàn, hội và câu lạc bộ Chứng khoán.

6/ Quản lý nghiên cứu khoa học của sinh viên.

7/ Phụ trách báo cáo thành tích, báo cáo tổng kết định kỳ và hàng năm của khoa.

Công tác khác:

– Hỗ trợ Trưởng khoa trong công tác đối ngoại.

– Hỗ trợ Trưởng khoa trong công tác quản lý tài chính của khoa.

– Hỗ trợ Trưởng khoa trong việc ghi nhận đóng góp của tập thể và cá nhân.

– Các công việc khác do Trưởng khoa phân công hoặc ủy quyền.