Bộ môn Quản trị Ngân hàng

QTNH

I. Giới thiệu
Bộ môn Quản trị ngân hàng trực thuộc khoa Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Hầu hết các giảng viên của Bộ môn là những giảng viên đã tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế trong và ngoài nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Bộ môn của chúng tôi bao gồm các thành viên như sau:
1. PGS.TS. Trương Thị Hồng – Trưởng Bộ môn
2. TS Nguyễn Quốc Anh – Phó Bộ môn
3. TS Phạm Phú Quốc
4. TS Nguyễn Thị Thùy Linh
5. TS Lê Hồ An Châu
6. Ths. NCS Nguyễn Từ Nhu
7. Ths. NCS Nguyễn Ngọc Hân

II. Hiện nay Bộ môn Quản trị ngân hàng trực tiếp tham gia nghiên cứu, giảng dạy các học phần:
*Bậc đại học :
– Quản trị ngân hàng
– Luật ngân hàng
– Kế toán ngân hàng
– Chính sách tiền tệ
– Marketing ngân hàng
– Marketing dịch vụ tài chính

*Bậc sau đại học :
– Nguyên lý tiền tệ ngân hàng
– Quản trị định chế tài chính
– Chính sách tiền tệ
– Quản trị rủi ro và Hiệp ước Basel

QTNH2