Chương trình thực tập tốt nghiệp Đại học VLVH và danh sách phân công GVHD Khóa K2012 TP.HCM 1 – Ngân hàng

Khoa Ngân hàng thông báo chương trình thực tập tốt nghiệp Đại học VLVH và danh sách phân công GVHD đối với Khóa K2012 TP.HCM 1 – Ngân hàng: