Chương trình thực tập tốt nghiệp Đại học VLVH và danh sách phân công GVHD Khóa K.2014 LTCĐN/TP1 – Ngân hàng

Khoa Ngân hàng thông báo chương trình thực tập tốt nghiệp Đại học VLVH và danh sách phân công GVHD đối với Khóa K.2014 LTCĐN/TP1 – Ngân hàng: