Chương trình thực tập tốt nghiệp Đại học VLVH và danh sách phân công GVHD Khóa K2014 LTCĐ/Vĩnh Long 2 – Ngân hàng

Khoa Ngân hàng thông báo chương trình thực tập tốt nghiệp Đại học VLVH và danh sách phân công GVHD đối với Khóa K2014 LTCĐ/Vĩnh Long 2 – Ngân hàng: