Chương trình thực tập và danh sách phân công GVHD thực tập, Khóa 16B Văn bằng 2 và Khóa 19 Liên thông ĐHCQ, đợt 1 năm 2016

Khoa Ngân hàng thông báo Chương trình thực tập và danh sách phân công GVHD thực tập, Khóa 16B Văn bằng 2 và Khóa 19 Liên thông ĐHCQ, đợt 1 năm 2016

 

   – Chương trình thực tập

   – Danh sách GVHD, Khóa 16B Văn bằng 2

   – Danh sách GVHD, Khóa 19 Liên thông ĐHCQ

 

Lịch GVHD gặp sinh viên 

 

Đề nghị sinh viên cung cấp các thông tin cá nhân: email, điện thoại qua địa chỉ thuhieu@ueh.edu.vn