Thông báo về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học – Chuyên ngành TC-NH (Ngân hàng) – Tháng 8/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số: 69/TB-ĐHKT-NGHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học – Chuyên ngành TC-NH (Ngân hàng)

 

 

Căn cứ vào Thông báo số 90/TB-ĐHKT-SĐH ngày 08/02/2012 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học kể từ Khóa 19, khoa Ngân hàng thông báo đến các học viên cao học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng (Ngân hàng) như sau:

         Học viên cao học có quyết định phân công người hướng dẫn khoa học (chưa bảo vệ đề cương) liên hệ với người hướng dẫn khoa học để thảo luận và lựa chọn đề tài. Học viên chuẩn bị 02 bản đề cương chi tiết theo hướng dẫn của “Quy định nội dung đề cương nghiên cứu của học viên (VSĐH.HD.01)” (có đầy đủ các thông tin về họ tên học viên, người hướng dẫn, khóa – lớp, số điện thoại và e-mail của học viên trên trang bìa của đề cương) và nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa Ngân hàng trong thời gian từ 18/7/2016 đến 22/7/2016 (nộp trong giờ hành chính).

         Căn cứ vào số lượng đề cương chi tiết nhận được, khoa Ngân hàng sẽ tiến hành phân công nhóm giảng viên chuyên môn góp ý đề cương bao gồm 02 giảng viên, trong đó có 01 người là người hướng dẫn khoa học; hoặc theo sự phân công cụ thể của khoa.

         Thời gian bảo vệ đề cương: Dự kiến từ 01/8/2016 đến 03/8/2016.

         Sau khi đề cương đã được góp ý, học viên phải chỉnh sửa lại theo yêu cầu của nhóm giảng viên chuyên môn và nộp cho người hướng dẫn khoa học.

         Yêu cầu học viên phải viết luận văn thạc sĩ theo đề cương đã được góp ý, không được thay đổi tên đề tài.

Mọi thông tin chi tiết, học viên vui lòng xem trên website của khoa Ngân hàng: http://www.fob.ueh.edu.vn/ hoặc liên hệ:

  • Văn phòng khoa Ngân hàng (B.121A) – 279 Nguyễn Tri Phương – Q.10 – TP.HCM
  • Điện thoại: (08) 38.551.776 (Cô Lan Thảo)

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ, đề nghị học viên cao học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng (Ngân hàng) nghiêm túc chấp hành.

Trân trọng,

 

 

Nơi nhận:

– HV cao học (chưa bảo vệ đề cương);

– Người hướng dẫn khoa học;

– Website: Khoa, VĐTSĐH;

– Lưu: VT, NH.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA NGÂN HÀNG

 

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Phương Thảo