Thông báo v/v nộp Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Chuyên ngành Ngân hàng

Khoa Ngân hàng Thông báo v/v nộp Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên:

     – Khóa 16 hệ Văn bằng 2, đợt 1 năm 2015

     – Khóa 18 hệ Liên thông ĐHCQ, đợt 2 năm 2015

     – Khóa 37 hệ ĐHCQ, đợt 2 năm 2015

 

Sinh viên nộp:

    – 02 quyển Khóa luận tốt nghiệp, trong đó

          + 01 quyển đầy đủ thông tin theo đúng quy định

         + 01 quyển không có thông tin về GVHD (trang bìa bỏ tên GVHD, bỏ trang Lời cảm ơn, bỏ tên GVHD ở mục header và footer….)

    – 01 đề cương chi tiết đã được GVHD thông qua (GVHD ký trực tiếp hoặc thông qua email)

    – 01 đĩa CD ghi nội dung của khóa luận theo đúng quy định.

 

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng tinh thần của thông báo này.