Hội thảo “Chương trình tiên tiến quốc tế UEH: Đào tạo và giảng dạy trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng theo hướng ứng dụng tại Khoa Ngân hàng

Ngày 24/03/2016 tại phòng họp A105, Khoa Ngân hàng tổ chức Hội thảo“Chương trình tiên tiến quốc tế UEH: Đào tạo và giảng dạy trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng theo hướng ứng dụng tại Khoa Ngân hàng”