Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính – Kinh tế (SOBSR#1)

 

Ngày / Thời gian

Nội dung

Chủ đề

Người trình bày

Địa điểm

Thứ 4

Ngày 24/6/2015

10h00 – 12h00

 

Bài nghiên cứu

Hiệu quả hoạt động ngân hàng và tự do hóa tài chính: Nghiên cứu tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Hữu Huân

ThS. Phạm Khánh Duy

Phòng B.125,

279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM

Chủ đề thảo luận

Xác định “Research gap” trong nghiên cứu

ThS. Ngô Minh Hải

Sử dụng “Endnote” trong quản lý tài liệu và trích dẫn

TS. Phạm Phú Quốc


 

Ngày / Thời gian

Nội dung

Chủ đề

Người trình bày

Địa điểm

Thứ 4

Ngày 24/6/2015

10h00 – 12h00

 

Bài nghiên cứu

Hiệu quả hoạt động ngân hàng và tự do hóa tài chính: Nghiên cứu tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Hữu Huân

ThS. Phạm Khánh Duy

Phòng B125,

279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM

Chủ đề thảo luận

Xác định “Research gap” trong nghiên cứu

ThS. Ngô Minh Hải

Sử dụng “Endnote” trong quản lý tài liệu và trích dẫn

TS. Phạm Phú Quốc

 

1. BÀI BÁO

 

Tên bài báo: BANK EFFICIENCY, ECONOMIC VARIABLES AND FINANCIAL LIBERALISATION – THE CASE OF VIETNAM

Người trình bày: ThS. Nguyễn Hữu Huân & ThS. Phạm Khánh Duy

                           Giảng viên Khoa Ngân hàng, Nghiên cứu sinh Khoa Ngân hàng – ĐH Kinh tế TP.HCM

 

Abstract: The paper examines variables affecting the efficiency of the commercial banking system in Vietnam during the period of integration from 2005 to 2012 by using SFA (Stochastic Frontier Panel Data). The results showed that bank efficiency could be affected by two main groups of variables. The group of subjective variables includes: market share, liquidity risk, proportion of foreign investors and bank size. The one of objective variables includes: gross domestic products and inflation of the economy. Variables that impact positively on bank efficiency were: proportion of foreign investors, bank size and market share.

 

Key words: Bank efficiency, Commercial banking system, Financial integration, Economic variables, Financial liberalization, Vietnam.

 

*The paper was presented at the 15th Eurasia Business and Economics Society Conference, Lisbon, Portugal.

 

2. CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN


 – Chủ đề 1: XÁC ĐỊNH “RESEARCH GAP” TRONG NGHIÊN CỨU THÔNG QUA CÁC BÀI BÁO NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TẾ

Người trình bày: ThS. Ngô Minh Hải

                           Giảng viên Khoa Ngân hàng, Nghiên cứu sinh Đại học Uni-Trier (Đức)

 

Tóm tắt nội dung trình bày: Trao đổi các kỹ thuật đọc và lược khảo các nghiên cứu để xây dựng sơ đồ nghiên cứu, khung nghiên cứu cũng như cách thức hình thành các giả thuyết nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu.. .Các kinh nghiệm trong việc xác định vấn đề nghiên cứu cũng như thực hiện các nghiên cứu cũng được tác giả chia sẽ trong nội dung thảo luận.

 

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B1YNuE2CKF2XWFY5b1Z4bFJhQ0k/view?usp=sharing 

 

– Chủ đề 2: “SỬ DỤNG ENDNOTE TRONG QUẢN LÝ TÀI LIỆU VÀ TRÍCH DẪN”

Người trình bày: TS. Phạm Phú Quốc

                           Giảng viên Khoa Ngân hàng, Tiến sĩ Đại học Monash (Úc)

 

Tóm tắt nội dung trình bày: Cách sử dụng phần mềm EndNote trong việc sắp xếp, lưu trữ tài liệu và trích dẫn. Nội dung cụ thể bao gồm:

      – Những kiến thức cơ bản về EndNote,

      – Cách nhập thông tin tài liệu thủ công và bằng internet,

      – Cách sắp xếp và lưu trữ tài liệu để dễ tra cứu,

      – Cách trích dẫn, hiệu đính và cập nhật trích dẫn.


Link download: https://drive.google.com/file/d/0B1YNuE2CKF2XWk5TTkF1U3NPczA/view?usp=sharing