Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính – Kinh tế (SOBSR#14)

Date/ Time

Schedule

Topic(s)

Presenter(s)

Venue

Thursday

May 05, 2016

14h30 – 16h00

 

Research paper

Derivatives pricing and hedging under liquidity risk

Ngoc-Minh DANG

 

Quantitative Manager of Lunalogic, PARIS

Room B201,

279 Nguyen Tri Phuong, Dist. 10, HCMC

 

Research Paper:

Derivatives pricing and hedging under liquidity risk

Quản lý và định giá sản phẩm phái sinh với rủi ro thanh khoản.

 

 Author(s): Ngoc-Minh DANG1

Quantitative Manager of Lunalogic, PARIS, FRANCE  

Presenter: Ngoc-Minh DANG

Language: Vietnamese 

 

Abstract:  

Pricing and hedging derivatives process usually negliges the liquidity risk. However, when involving large transactions and in particular, in market lacking of liquidity, this risk is of high importance and must be considered carefully. This presentation first describes briefly the liquidity risk in Vietnamese stock market, then proposes a framework using stochastic control technique. This framework allows for the incorporation of liquidity risk in the pricing and hedging process. Some simulated results will be presented.

 

Tóm tắt: Quá trình định giá và quản lý sản phẩm phái sinh thường bỏ qua hoặc xem nhẹ yếu tố rủi ro thanh khoản. Tuy vậy, khi quy mô giao dịch lớn và đặc biệt tại các thị trường có tính thanh khoản chưa cao thì rủi ro thanh khoản rất quan trọng và cần được xét đến một cách nghiêm túc. Bài thuyết trình trước tiên giới thiệu sơ qua yếu tố rủi ro này tại thị trường Việt Nam, sau đó đưa ra một mô hình sử dụng công cụ điều khiển tối ưu cho phép xét tới rủi ro thanh khoản trong việc định giá và quản lý sản phẩm phái sinh. Một vài kết quả mô phỏng được đưa ra.

           

1 https://sites.google.com/site/nmdang/home   

 

Minh Dang holds an engineering degree in Computer Science from INSA Lyon, a master degree in Probability and Finance from University Paris 6 and a PhD in Applied Mathematics from University of Paris Dauphine. He is also a CFA charterholder since Novembre, 2014. He has worked since 2007 in Crédit Agricole Cheuvreux (then Kepler Cheuvreux) as a Quant Algo Trading on the applications of mathematical techniques in trading. His research includes the modelling and optimization of trading algorithms, statistical models for intraday volume and price prediction, modelling of market impact… From Septembre 2015 he is a Quantitative Manager of Lunalogic, a consulting society based in Paris. He is now working on the application of data mining techniques in finance, insurance, real-time recommendation system…

 

Seminar material: (Copy and paste the following link on your address bar to download)

https://drive.google.com/folderview?id=0B3PYl1h7tBEScnB3R3dfR2pWOXM&usp=sharing