Sự kiện tháng 4 năm 2016

Ngày

Tên sự kiện

Đơn vị tổ chức

Địa

điểm

Ghi chú

14/04/2016

Giao lưu sinh viên khóa 40, khóa 41 với chủ đề “Sáng mãi ngọn lửa SOB”

Đoàn TN-LCHSV khoa

B.322

Phụ trách: Thầy Huân
Hỗ trợ: Cô Quỳnh Hương
Đơn vị tài trợ: NH ACB