Sự kiện tháng 5 năm 2016

Ngày

Tên sự kiện

Đơn vị tổ chức

Địa

điểm

Ghi chú

05/05/2016

Sinh hoạt định kỳ chuỗi seminar

nghiên cứu khoa học

Nhóm SOBRS

B.201

Trình bày: TS. Đặng Ngọc Minh (Pháp)