Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng K27 – TP.HCM