Chương trình thực tập tốt nghiệp K.41 chuyên ngành Ngân hàng, Chứng khoán

Chương trình thực tập: Xem tại đây.