Chương trình thực tập tốt nghiệp Khóa đại học Vừa làm vừa học K.2014 LTTC/TP1 (Chuyên ngành Ngân hàng)