Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tương lai của Fintech và ngân hàng: Phát triển và đổi mới”

Download all

STT Tên bài viết Tác giả Trang
1 Nurturing the Vietnamese Fintech ecosystem: What needs to be improved? MBA. Nguyen Thi Thuy Duong PhD. Ngo Minh Hai 7
2 A new digital financial intermediation – peer-to-peer lending platform MA. Pham Khanh Duy 22
3 Xu hướng phát triển Fintech trên thế giới, những cơ hội, thách thức đặt ra với ngành ngân hàng và thực tiễn tại Việt Nam TS. Nguyễn Thị Hiền

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

36
4 Tác động của công nghệ đến đa dạng hóa thu nhập ngân hàng – Gợi ý xu hướng phát triển Fintech – Ngân hàng tại Việt Nam PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương ThS. Nguyễn Từ Nhu 44
5 Fintech – xu thế phát triển thanh toán qua di động – kinh nghiệm các nước và khuyến nghị Nguyễn Hoàng Minh

Nguyễn Văn Nguyện

53
6 Ổn định tài chính quốc gia trong bối cảnh Cách mạng công nghệ 4.0 thông qua sự hợp tác ngân hàng – Fintech ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương TS. Hoàng Hải Yến

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

63
7 Fintech và ngân hàng – đối tác hay đối thủ? PGS.TS. Trương Quang Thông ThS. Phạm Khánh Duy

ThS. Hùynh Lưu Đức Toàn

72
8 Vấn đề chính sách đối với bitcoin: Ủng hộ hay không ủng hộ? PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

Lâm Giai Lệ

81
9 Fintech và tương lai ngành chứng khoán TS. Trần Quốc Tuấn

ThS. Nguyễn Văn Quý

97
10 Ứng dụng fintech phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trong các ngân hàng thương mại Việt Nam PGS.TS. Trương Thị Hồng

ThS. Lê Thị Hồng

102
11 Fintech trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam ThS. Dương Tấn Khoa 107
12 Thực trạng đầu tư Fintech và xu thế phát triển trong tương lai ThS. Nguyễn Trung Thông

TS. Nguyễn Phúc Cảnh

115
13 Sự phát triển và đổi mới của công nghệ tài chính ngân hàng TS. Bùi Hữu Phước

ThS. Ngô Văn Toàn

122
14 Ứng dụng công nghệ Blockchain trên thị trường chứng khoán – kinh nghiệm của các nước trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam ThS. Lê Văn Lâm

TS. Thân Thị Thu Thủy

133
15 Bài học kinh nghiệm công nghiệp Fintech tại Trung Quốc TS. Trần Thị Mộng Tuyết 142
16 Tác động của Fintech đối với hoạt động ngân hàng và một số đề xuất để ngân hàng – Fintech cùng phát triển tại Việt Nam TS. Lê Huyền Ngọc 147
17 Sự phát triển của fintech trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng TS. Phạm Đình Long

TS. Dương Quỳnh Nga

Nguyễn Huỳnh Mai Trâm

157
18 Fintech  với  định  chế  tài  chính  ở Việt Nam ThS. Trần Hoàng Trúc Linh

TS. Dương Quỳnh Nga

168
19 Quá trình phát triển của Fintech và những chuyển động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng TS. Đặng Thị Ngọc Lan 177
20 Tác động của đầu tư công nghệ tài chính đến dịch vụ tài chính ThS. Ngô Văn Toàn

ThS. Nguyễn Lê Thành Minh

188