Nộp đề cương Cao học K.28 – TP.HCM

Thân gửi Anh/Chị học viên cao học K. 28 TP.HCM
Khoa Ngân hàng thông tin đến các anh/chị Học viên Cao hoc K28 TP.HCM về việc nộp đề cương chi tiết như sau:
– Hình thức nộp: Nộp file word nội dung đề cương chi tiết luận văn trên hệ thống LMS-UEH theo địa chỉ email trường cấp (….ck28@st.ueh.edu.vn)
(Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên học viên_Tên đề cương_Tên người hướng dẫn_Số ĐT)
– Thời gian nộp: từ 07/4/2020 đến 11/4/2020.
– Quý anh/chị theo dõi email và website Khoa để cập nhật thời gian bảo vệ đề cương. (Thời gian dự kiến : 13&15/4/2020)
Trân trọng.