Hội thảo khoa học Phát triển thị trường mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại Việt Nam