Thư mời hội thảo Tương lai của Fintech và Ngân hàng: Phát triển và đổi mới