Điểm thi học phần KTNH K59 thi ngày 15/06/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp tới.

Học viên có thể đăng ký thi lại qua email ttnhck@ueh.edu.vn

 Điểm thi học phần KTNH K59 thi ngày 15/06/2013