Bộ môn Ngân hàng Quốc tế

NHQT

1. ThS. Nguyễn Trung Thông         Phó Trưởng BM NHQT
2. ThS. Võ Thị Tuyết Anh
3. ThS. Phạm Khánh Duy

4. ThS. Vũ Thị Lệ Giang
5. TS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh
6. ThS. Phan Chung Thủy

 

NHQT2