Bộ môn Ngân hàng Quốc tế

NHQT

1. PGS. TS. Trương Quang Thông –  Trưởng BM NHQT
2. ThS. Nguyễn Trung Thông – Phó Trưởng BM NHQT
3. ThS. Võ Thị Tuyết Anh
4. ThS. Phạm Khánh Duy
5. ThS. Vũ Thị Lệ Giang
6. TS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh
7. ThS. Phan Chung Thủy

 

NHQT2