Bộ môn Ngân hàng Quốc tế

NHQT

NHQT

1. ThS. Vũ Thị Lệ Giang               Phó Trưởng BM phụ trách BM NHQT
2. ThS. Nguyễn Trung Thông         Phó Trưởng BM NHQT
3. ThS. Võ Thị Tuyết Anh
4. ThS. Nguyễn Phúc Cảnh
5. ThS. Phạm Khánh Duy
6. ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc
7. TS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh
8. ThS. Phan Chung Thủy

 

NHQT2