Bộ môn Quản trị Ngân hàng

QTNH

 

1. PGS. TS. Trương Thị Hồng     Trưởng BM QTNH
2. Th.S Nguyễn Quốc Anh         Phó trưởng BM QTNH
3. Th.S Nguyễn Ngọc Hân

4. TS. Nguyễn Thị Thùy Linh
5. PGS. TS. Phạm Văn Năng
6. Th.S Nguyễn Từ Nhu

7. TS. Phạm Phú Quốc
8. PGS. TS. Trương Quang Thông

 

QTNH2