Bộ phận Trợ lý khoa

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

 

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

1

 

chethilanthao

 

Chế Thị Lan Thảo

Cử nhân Toán – Tin học

Chuyên viên

CQ: 38551776

DĐ: 0907799762

Email: lanthao@ueh.edu.vn

 

 

 

Phụ trách các đầu việc:

1/ Phụ trách văn thư, công văn đến.

2/ Phụ trách hệ đào tạo sau đại học (cao học), văn bằng 2, liên thông đại học.

3/ Phụ trách hệ hệ đào tạo vừa làm vừa học.

4/ Phụ trách công việc kế toán của khoa

5/ Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của khoa

6/ Kê khai thanh toán, quyết toán tạm ứng của khoa

7/ Quản lý hồ sơ giảng viên thỉnh giảng của khoa

8/ Phụ trách các công việc liên quan đến Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình, Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí, Phòng Cơ sở vật chất và các phòng ban khác có liên quan

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Thực tập tốt nghiệp và chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp.

– Soạn thảo văn bản

– Tham gia công tác ISO đơn vị

– Thi đua khen thưởng đơn vị

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Phối hợp tổ chức các hội thảo, chuỗi hội thảo của khoa

– Cập nhật thông tin lên website của khoa

Công tác khác:

– Theo sự phân công của Ban Lãnh đạo khoa


 

 

 

 

 

 


2

 

ThaoVy


 

Nguyễn Thị Thảo Vy

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

CQ: 38551776

DĐ: 0918733647

Email: thaovy@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:

1/ Phụ trách văn thư, công văn đi, lưu trữ văn bản đi.

2/ Phụ trách hệ đào tạo sau đại học (nghiên cứu sinh), đại học chính quy.

3/ Phụ trách công việc thủ quỹ của khoa và trung tâm.

4/ Kê khai thanh toán, quyết toán tạm ứng của khoa

5/ Theo dõi nghiên cứu khoa học của giảng viên, NCS và sinh viên

6/ Quản lý tủ sách của khoa.

7/ Quản lý hồ sơ giảng viên thỉnh giảng của khoa.

8/ Phụ trách công việc liên quan đến Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Công tác chính trị, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí, Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng và các phòng ban khác có liên quan.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp đối với các khóa hệ đại học chính quy.

– Soạn thảo văn bản

– Công tác rèn luyện sinh viên, cố vấn học tập

– Thi đua khen thưởng dơn vị.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Phối hợp tổ chức các hội thảo, chuỗi hội thảo của khoa

– Cập nhật thông tin lên website của khoa

Công tác khác:

– Theo sự phân công của Ban Lãnh đạo khoa.