Ban Lãnh đạo Khoa Ngân Hàng

Hoàng Hải Yến
Trưởng khoa
ĐT: 028.35.265827
DĐ: 0983.396.252
Email: yenhh@ueh.edu.vn

 

ThS. Dương Tấn Khoa
Phó Trưởng khoa
ĐT: 028.35.265828
DĐ: 0909243600
Email: tankhoa@ueh.edu.vn

Phân công Ban Lãnh Đạo

(File đính kèm)