Thông báo của GVHD đối với sinh viên khóa đại học K.2014 LTCĐN/TP1 – Ngân hàng

STT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN

NỘI DUNG

1

ThS. Võ Thị Tuyết Anh

1. Liêu Huỳnh Hiếu

2. Nguyễn Minh Khôi

Sinh viên liên lạc với GVHD qua email: tuyetanh@ueh.edu.vn