Thông tin thực tập cho SV được xếp vào NH Việt Á (cập nhật)

KNH thông báo cho SV đã được xếp chỗ thực tập tại NH Việt Á như sau:
SV theo dõi thông tin về ngày đến NH TMCP Việt Á thực tập trên website của NH tại địa chỉ www.vietabank.com.vn trong tuần này (20-27/12/2010).