Vi
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP, HỌC KỲ DOANH NGHIỆP K.46 ĐỢT 2, K24.1 VB2 ĐHCQ HKĐ NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP, HỌC KỲ DOANH NGHIỆP K.46 ĐỢT 2, K24.1 VB2 ĐHCQ HKĐ NĂM 2024

  • Chương trình Học kỳ doanh nghiệp (K.46 đợt 2 – ĐHCQ): xem tại đây
  • Chương trình Thực tập – Khóa luận tốt nghiệp (K46 đợt 2, K24.1 VB2 ĐHCQ): xem tại đây
  • Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập – Khóa luận tốt nghiệp và Học kỳ Doanh nghiệp (K46 đợt 2, K24.1 VB2 ĐHCQ): xem tại đây

Bài viết liên quan