Vi
Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Ngân hàng (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Ngân hàng (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Link chi tiết
– Người dự tuyển đã có văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng (gồm Cao đẳng chuyên nghiệp và Cao đẳng Nghề) với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) hoặc khối ngành xa đối với ngành đăng ký dự tuyển.

– Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Xét tuyển theo điểm trung bình chung toàn khóa học và đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

Bắt buộc

Kế toán tài chính
Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng thương mại
Thị trường và các định chế tài chính
Quản trị và chiến lược ngân hàng
Ngân hàng đầu tư
Ngân hàng quốc tế
Tự chọn

Quản trị sự thay đổi
Chính sách tiền tệ
Phân tích và định giá chứng khoán
Quản trị đầu tư
Kiểm toán căn bản
Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Luật ngân hàng
Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
Kinh doanh ngoại hối
Thanh toán quốc tế
Kế toán ngân hàng
Quản trị ngân hàng
Tự chọn

Hoạch định tài chính cá nhân
Bancassurance
Quản lý bán hàng tại các định chế tài chính
Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa
Marketing ngân hàng
Fintech trong ngân hàng
Quản trị ngân quỹ
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Học kỳ doanh nghiệp
Tổng số tín chỉ: 66 tín chỉ

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ

Kinh tế vi mô
Nguyên lý kế toán
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

Bắt buộc

Kế toán tài chính
Tài chính doanh nghiệp
Hoạch định thuế
Nguyên lý tài chính – ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Thị trường và các định chế tài chính
Quản trị và chiến lược ngân hàng
Ngân hàng đầu tư
Ngân hàng quốc tế
Phương pháp định lượng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng
Tự chọn

Quản trị sự thay đổi
Chính sách tiền tệ
Phân tích và định giá chứng khoán
Quản trị đầu tư
Kiểm toán căn bản
Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Luật ngân hàng
Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
Kinh doanh ngoại hối
Thanh toán quốc tế
Kế toán ngân hàng
Quản trị ngân hàng
Tự chọn

Hoạch định tài chính cá nhân
Bancassurance
Quản lý bán hàng tại các định chế tài chính
Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa
Marketing ngân hàng
Fintech trong ngân hàng
Quản trị ngân quỹ
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Học kỳ doanh nghiệp
Tổng số tín chỉ: 81 tín chỉ

– Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

– Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng trong và ngoài nước. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc trong và ngoài nước tại các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, các công ty đa quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
Sinh viên có thể đảm nhận các công việc như: hoạch định chính sách, quản lý rủi ro, quản lý và phân tích tín dụng, ngân hàng quốc tế, quản lý nguồn vốn, tư vấn tài chính, giao dịch viên, kế toán, chuyên viên tài chính, môi giới, phân tích đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý danh mục đầu tư …
Sinh viên tốt nghiệp có thể nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học

Bài viết liên quan