Vi
Chương trình thực tập, Học kỳ doanh nghiệp K46 ĐHCQ HKC 2023; Phân công GVHD

Chương trình thực tập, Học kỳ doanh nghiệp K46 ĐHCQ HKC 2023; Phân công GVHD

  1. Chương trình Thực tập: Khóa luận tốt nghiệp; Học kỳ doanh nghiệp K46 ĐHCQ HKC năm 2023 (Chuyên ngành Ngân hàng, Ngân hàng CLC, Thị trường chứng khoán, Ngân hàng Đầu tư, Ngân hàng Quốc tế):
  2. Phân công GVHD: Khóa luận tốt nghiệp; Học kỳ doanh nghiệp K46 ĐHCQ HKC năm 2023 (Chuyên ngành Ngân hàng, Ngân hàng CLC, Thị trường chứng khoán, Ngân hàng Đầu tư, Ngân hàng Quốc tế)

Bài viết liên quan