Vi
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng Quốc tế

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng quốc tế bao gồm 125 tín chỉ trong đó 48 tín chỉ là các môn học đại cương (các môn này giống nhau cho mọi chương trình đào tạo của trường ĐH Kinh tế); 18 tín chỉ (tương đương 6 môn) cho kiến thức ngành Tài chính- Ngân hàng;  25 tín chỉ học về kiến thức chuyên ngành Ngân hàng quốc tế; 24 tín chỉ đối với các môn tự chọn; 10 tín chỉ học kỳ doanh nghiệp. Ngoài ra CTĐT chuyên ngành ngân hàng quốc tế còn trang bị cho sinh viên kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng mềm và đặc biệt là được học phần mềm mô phỏng hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) trên phòng học mô phỏng.

Nội dung chương trình (Program Structure and Content)

Khối kiến thức đại cương – 48 tín chỉ

Khối kiến thức ngành Tài chính–Ngân hàng – 18 tín chỉ

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định thuế
 • Quản trị chiến lược ngân hàng
 • Ngân hàng thương mại
 • Thị trường và định chế tài chính

Khối kiến thức chuyên ngành – 25 tín chỉ

 • Ngân hàng quốc tế
 • Tín dụng ngân hàng
 • Ngân hàng đầu tư
 • Thị trường ngoại hối quốc tế
 • Thanh toán quốc tế
 • Tiêu chuẩn thực hành ngân hàng quốc tế
 • Quản trị ngân hàng quốc tế
 • Kế toán ngân hàng
 • Core Banking

Các môn tự chọn – 24 tín chỉ

 • Quản lý quỹ đầu tư
 • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị đa văn hóa tại các định chế tài chính
 • Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính
 • Bancasurance
 • Phân tích và định giá chứng khoán
 • Quản lý bán hàng trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng
 • Kiểm toán
 • Fintech trong ngân hàng
 • Digital marketing trong lĩnh vực ngân hàng
 • Quản trị ngân quỹ ngân hàng quốc tế
 • Luật ngân hàng quốc tế
 • Lập và hoạch định tài chính cá nhân
 • Sản phẩm phái sinh

Học kỳ doanh nghiệp – 10 tín chỉ

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp (Career development)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau:

 

Cơ quan, tổ chức Vị trí việc làm
Ngân hàng Chuyên viên, quản lý bộ phận thanh toán quốc tế
Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh tiền tệ
Chuyên viên, quản lý bộ phận ngân quỹ
Chuyên viên, quản lý bộ phận quản trị rủi ro kinh doanh quốc tế
Chuyên viên, quản lý bộ phận tư vấn khách hàng DN xuất nhập khẩu, hoạt động toàn cầu
Công ty chứng khoán Chuyên viên, quản lý môi giới chứng khoán
Chuyên viên, quản lý phân tích chứng khoán
Quỹ tín dụng, quỹ đầu tư Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh
Chuyên viên, quản lý bộ phận đầu tư tài chính
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty bảo hiểm) Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh
Chuyên viên, quản lý bộ phận phân tích
Cơ quan quản lý nhà nước Chuyên viên, quản lý tại các vụ chuyên môn của NHTW
Chuyên viên Thuế
Chuyên viên Hải quan
Nghiên cứu Nghiên cứu viên lĩnh vực tài chính, tiền tệ
Giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng

 

Bài viết liên quan