Vi
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÍN DỤNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÍN DỤNG

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị tín dụng

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị tín dụng được thiết kế cho sinh viên học song ngành. Ví dụ sinh viên đang học các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, có thể học song song những môn khác biệt của chuyên ngành Quản trị tín dụng so với ngành thứ 1 đang theo học. Nếu đảm bảo đủ các tín chỉ sinh viên có thể nhận hai bai bằng đại học cho hai ngành học của Trường. Chuyên ngành Quản trị tín dụng bao gồm 125 tín chỉ trong đó 48 tín chỉ là các môn học đại cương (các môn này giống nhau cho mọi chương trình đào tạo của trường ĐH Kinh tế); 24 tín chỉ (tương đương 8 môn) cho kiến thức ngành Tài chính- Ngân hàng;  28 tín chỉ học về kiến thức chuyên ngành Quản trị tín dụng; 15 tín chỉ đối với các môn tự chọn; 10 tín chỉ học kỳ doanh nghiệp. Ngoài ra CTĐT chuyên ngành Quản trị tín dụng còn trang bị cho sinh viên kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng mềm và đặc biệt là được học phần mềm mô phỏng hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) trên phòng học mô phỏng.

Nội dung chương trình (Program Structure and Content)

Khối kiến thức đại cương – 48 tín chỉ

Khối kiến thức ngành Tài chính–Ngân hàng – 24 tín chỉ

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định thuế
 • Quản trị chiến lược ngân hàng
 • Nghiên cứu khách hàng vay vốn
 • Thị trường và định chế tài chính
 • Quản lý quỹ đầu tư
 • Phân tích báo cáo tài chính

Khối kiến thức chuyên ngành – 28 tín chỉ

 • Chuẩn mực đạo đức và nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Luật Ngân hàng
 • Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
 • Ngân hàng thương mại
 • Ngân hàng quốc tế
 • Mô hình quản trị rủi ro tín dụng
 • Kế toán ngân hàng
 • Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng
 • Quản trị ngân hàng
 • Core Banking

Các môn tự chọn – 15 tín chỉ

 • Quản trị học
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính
 • Bancasurance
 • Quản trị điều hành
 • Kiểm toán
 • Lập và hoạch định tài chính cá nhân
 • Chính sách tiền tệ
 • Sản phẩm phái sinh
 • Marketing ngân hàng
 • Quản trị ngân quỹ

Học kỳ doanh nghiệp – 10 tín chỉ

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp (Career development)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau:

 

Cơ quan, tổ chức Vị trí việc làm
Ngân hàng Chuyên viên, quản lý bộ phận tín dụng
Chuyên viên, quản lý bộ phận quản trị rủi ro
Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh danh tiền tệ
Chuyên viên, quản lý bộ phận thẩm định dự án
Công ty chứng khoán Chuyên viên, quản lý môi giới chứng khoán
Chuyên viên, quản lý phân tích chứng khoán
Quỹ tín dụng, quỹ đầu tư Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh
Chuyên viên, quản lý bộ phận đầu tư tài chính
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh
Chuyên viên, quản lý bộ phận quản trị rủi ro
Cơ quan quản lý nhà nước Chuyên viên, quản lý tại các vụ chuyên môn của NHTW
Vụ chính sách tiền tệ
Chuyên viên Hải quan
Nghiên cứu Nghiên cứu viên lĩnh vực tài chính, tiền tệ
Giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng

 

Bài viết liên quan