Vi
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng Đầu tư

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng đầu tư bao gồm 125 tín chỉ trong đó 48 tín chỉ là các môn học đại cương (các môn này giống nhau cho mọi chương trình đào tạo của trường ĐH Kinh tế); 27 tín chỉ (tương đương 9 môn) cho kiến thức ngành Tài chính- Ngân hàng;  23 tín chỉ học về kiến thức chuyên ngành Ngân hàng đầu tư; 15 tín chỉ đối với các môn tự chọn; 10 tín chỉ học kỳ doanh nghiệp. Ngoài ra CTĐT chuyên ngành Ngân hàng Đầu tư còn trang bị cho sinh viên kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng mềm và đặc biệt là được học phần mềm mô phỏng hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) trên phòng học mô phỏng.

Nội dung chương trình (Program Structure and Content)

Khối kiến thức đại cương – 48 tín chỉ

Khối kiến thức ngành Tài chính–Ngân hàng – 27 tín chỉ

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định thuế
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Ngân hàng thương mại
 • Chuẩn mực đạo đức trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng đầu tư
 • Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính
 • Ngân hàng đầu tư

Khối kiến thức chuyên ngành – 23 tín chỉ

 • Luật Ngân hàng – Chứng khoán
 • Ngân hàng đầu tư nâng cao
 • Quản trị rủi ro tại các định chế tài chính
 • Chiến lược kinh doanh trên thị trường Nợ
 • Chiến lược kinh doanh trên thị trường vốn
 • Hoạch định tài chính cá nhân
 • Quản lý quỹ đầu tư
 • Quản trị rủi ro ngoại hối
 • Core Banking

Các môn tự chọn – 15 tín chỉ

 • Sản phẩm phái sinh
 • Kiểm toán
 • Chính sách tiền tệ
 • Thẩm định tín dụng
 • Tài trợ dự án
 • Các tình huống trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, tài chính
 • Ngân hàng quốc tế
 • Các sản phẩm tài chính đặc biệt của ngân hàng đầu tư
 • Marketing dịch vụ tài chính – ngân hàng

Học kỳ doanh nghiệp – 10 tín chỉ

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp (Career development)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau:

 

Cơ quan, tổ chức Vị trí việc làm
Ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư Bộ phận tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân
Bộ phận tư vấn tái cấu trúc DN
Bộ phận tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán DN
Bộ phận đầu tư của NHTM
Chuyên viên, quản lý bộ phận ngân quỹ
Công ty chứng khoán Chuyên viên, quản lý môi giới chứng khoán
Chuyên viên, quản lý phân tích chứng khoán
Quỹ tín dụng, quỹ đầu tư Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh
Chuyên viên, quản lý bộ phận đầu tư tài chính
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh
Chuyên viên, quản lý bộ phận phân tích
Cơ quan quản lý nhà nước Chuyên viên, quản lý tại các vụ chuyên môn của NHTW
Làm việc tại Ủy ban chứng khoán
Làm việc tại Bộ Tài chính
Các doanh nghiệp Bộ phận tài chính doanh nghiệp
Công ty kiểm toán Kiểm toán các ngân hàng; Tư vấn tài chính cá nhân
Nghiên cứu Nghiên cứu viên lĩnh vực tài chính, tiền tệ
Giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng

 

Bài viết liên quan